Ochrana osobních údajů

GDPR

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.


Totožnost a kontaktní údaje správce:

DENTAL PRO s.r.o.
IČO 07512678

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Email: recepce@dental-pro.info
Telefon: 732 933 158Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

- Informace o produktových novinkách.

- Realizace služeb.

- Informování o stavu činností.

- Vyřízení případné reklamace.

E-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby / produktu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:Název služby / Data / Účel / Typ souhlasu

Facebook Cookies, / anonymní data o chování a zájmech skupiny. / Oprávněné zájmy správce. / Opt-out, není nutný souhlas.

Google analytics Cookies, / Anonymní údaje o používání webu. / Analýza anonymních dat. / Není nutný souhlas.

Google Adwords Cookies, / anonymní údaje o používání webu. / Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. / Není nutný souhlas.

Outlook / E-mail / Správa a odeslání e-mailové komunikace. / Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.

Smartsupp Cookies, / Anonymní informace o chování na stránce. / Analýza dat o chování zákazníka na stránce. / Není nutný souhlas.


Více o Cookies

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Anonymizace osobních údajů.

Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.

Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Víceúrovňový firewall.

Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.

Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.


Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.Obecná ustanovení

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

© Copyright 2022-2024 DENTAL PRO s.r.o. - All Rights Reserved - GDPR & Cookies
Created by Martin Fedorjak